Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás az irodán

                                        Hétfő: 8.00 -15.15

                                        Kedd: 8.00 -15.15

                                        Szerda: 8.00 -15.15

                                        Csütörtök: 8.00 -15.15

                                        Péntek: 8.00-12.00

Iskolatitkár: Csontos Jánosné  

kép22/364-519emailiskolatitkar@urhidaiskola.hu  

 

      Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

 


A működés rendje, nyitva tartás, tanulók, szülők és idegenek intézményben való benntartózkodásának rendje
 

 1. Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6 órától 17 óráig tart nyitva.
 2. Az iskola a szokásos nyitvatartási rendjétől való eltérésre az igazgató ad engedélyt.
 3. A reggeli ügyelet legkorábban ¼ 8 órakor kezdődik és 7.45 óráig tart.
 4. A tanítás kezdete 7.45 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek idejét, valamint a tanulói ügyelet rendjét a házirend határozza meg. Az ügyeletes diákok kiírása, beosztása a 7. és 8. osztályos osztályfőnökök feladatai.
 5. A folyosókon és az udvaron 7 óra 15 perctől a tanítás kezdetéig valamint az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. A tanulóknak az osztályban (kivétel a tanórákon kívüli foglalkozásokon való részvétel) ¾ 8 előtt bemenni tilos! Jó idő esetén a reggeli gyülekező helye az udvar, rossz időben az iskola folyosója.
 6. A tanítási idő végén a tanulók csoportosan távoznak az iskolából. A tanuló a tanítási idő alatt csak osztályfőnöke, távollétében az igazgató vagy helyettese írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát.
 7. A hivatalos ügyek intézése az igazgatói irodában történik 8  és 1515 óra között, pénteken 8-12-ig.
 8. A közoktatási intézménnyel közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére -vagyonbiztonsági okok miatt- az alábbi módon határozzuk meg az intézmény látogatását: Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az intézményvezető tanévenként határozza meg.
 9. Szülők a tanórák zavartalansága miatt az udvaron várhatják, illetve eddig kísérhetik gyermekeiket. A kíséret céljából érkezők legkésőbb 7.40-ig tartózkodhatnak az udvaron. A tanítás végeztével a gyermekekért érkező kísérők az utolsó tanítási órát követő szünetben, illetve a napközis foglalkozások befejezését követően érkezhetnek az iskolába és legkésőbb 17 óráig tartózkodhatnak az épületben.
 10. Intézményünk területén csak pedagógus fegyelmezheti tanulóinkat.
 11. Iskolánkban idegenek csak intézményvezetői engedéllyel tartózkodhatnak.
 12. Ügyintézés és egyéb célból az iskolába látogató valamennyi személy hivatalos időben léphet az épületbe. 

A vezetők, dolgozók benntartózkodása

A dolgozók intézményben való benntartózkodásának rendje külön intézményvezetői engedély, utasítás nélkül (kivéve tervezett rendezvényeink)

Intézményvezető: 7.30 – 15.30-ig

Iskolatitkár: 7.00 – 15.30-ig

Takarító: 6 – 19 óra között.

Pedagógusok 6- 17 óra között tartózkodhatnak az intézményben.

A reggeli nyitás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért.

 Kérünk mindenkit a fentiek betartására !!!!!

 

Kérjük a szülőket, hogy a  pedagógusokat lehetőleg a fogadóórán, szülői értekezleteken, illetve előzetes telefonos vagy személyes egyeztetés alapján történt időpontokban keressék fel!

Előre is köszönjük!

Leave a Comment