Iskolánkról

 

 ISKOLÁNK BEMUTATKOZÁSA

Iskolánk a Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája 15 tanulócsoporttal: 8 osztállyal, 4 napközis és 3   tanulószobás csoporttal működik 141 fős statisztikai tanuló létszámmal és 16 fős álláshelyen 20 fő pedagógus létszámmal. Pedagógiai munkánkat a következő szakemberek segítik: iskolatitkár és 2 takarító teljes munkaidőben, pedagógiai asszisztens és rendszergazda részmunkaidőben és félállású karbantartó. Külsős segítő szakembereink, akik foglalkozásokat tartanak iskolánkban: 1 fő logopédus, 3 fő hitoktató, 1 fő úszásoktató. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma nyolc. Osztálytermi, nem szaktantermi rendszerben működünk, amit sokkal otthonosabbnak, családiasabbnak tartunk és nem mellékes, hogy nem kell vándorolniuk óráról órára a gyerekeknek.

Iskolánk legfőbb előnye a gyermekcentrikusság mellett a kis osztálylétszám (13-28 fős), ami leginkább alkalmas a képességekhez igazodó foglalkoztatásra. Az alacsony létszámú osztályokban tanulók az alapképességeket biztosan elsajátítják, minden tanulóra alaposabban oda tudunk figyelni és több szereplési lehetőséget kapnak diákjaink a tanórákon és a rendezvényeken egyaránt. Változatos szervezeti formákat alkalmazunk a tanórákon, a frontális és egyéni munkán kívül a csoportos, differenciált és páros munka is gyakori és projektnapokat is tartunk. Az alkalmazott módszereinkre a dicséret, a sokszínűség, játékosság jellemző, a bemutatás, ismeretrögzítés, képességfejlesztés, az ellenőrzés, értékelés szempontjából egyaránt. Tanulóink érdeklődésének felkeltésére, fenntartására és az ismeretek rögzítésére, valamint interaktív ellenőrzésre a meglévő interaktív táblákat és egyéb informatikai eszközeinket is gyakran és eredményesen használjuk.

Tanulóinkat a törvényi előírásnak megfelelően első osztályban és második osztályban félévkor szövegesen értékeljük, de már 2. osztálytól az évközi teljesítményt osztályzattal minősítjük. A hatályos kerettanterveknek megfelelően tanul már minden osztályunk a jogszabályi előírások szerint. Így minden évfolyamunkon az erkölcstan, illetve a szülő választása szerint hittan tanulása kötelező. A miniszter által előírt óraszámoknál magasabb óraszámmal tanítjuk iskolánkban elsősorban a matematika és magyar tantárgyakat, ezen kívül az informatikát és a természettudományos tárgyakat. Informatika tantárgy már a 3. osztálytól szerepel az kötelező órák között. Oktatott idegen nyelvünk a tanórai keretben a német, amit 4. osztálytól tanulnak gyerekeink. Az angol nyelvet harmadik osztálytól négy csoportban szakköri formában tanítjuk. Felsőben néhány természettudományos tantárgyat tömbösítve oktatunk az eredményesség növelése céljából. Iskolánkban a gyerekeket nemcsak korrepetálás formájában zárkóztatjuk fel, hanem ingyenes fejlesztő, gyógypedagógiai és logopédiai foglalkozásokat is szervezünk. Idén hetente 17 óra korrepetálást, felzárkóztatást tartunk, 6 órában fejlesztő órákat, 4 órában logopédiai foglalkozásokat, 6 órában gyógypedagógiai ellátást, 3 órában felvételi előkészítőt, 22 órában pedig szakköri és tehetséggondozó foglalkozásokat a sportkörökön kívül.

Jelenleg közepes tárgyi feltételekkel rendelkezünk: többek között alapítványi tulajdonú 16 db tanulói laptoppal, 20 gépből álló számítógépparkkal, internet hálózattal és sokféle taneszközzel. Jelenleg minden tantermünk IKT táblával vagy projektorral felszerelt. Mindennapos testnevelést a törvényi előírásoknak megfelelően minden osztályunkban bevezettük a következő formában: a délelőtti heti 3 óra testnevelés órán felül az egyesületnél versenyengedéllyel nem rendelkező tanulóknak 2 óra sportköri órán kell részt venniük. Testnevelés és sportköri órák keretében az aktuális kerettantervnek megfelelően úszásoktatás, önvédelem, karate, asztalitenisz, tánc, kerékpározás, népi játékok, lovasoktatás, szerepel a helyi tantervünkben, amelyeken tanulóink örömmel vesznek részt.

Felvételi eredményeink jók, szinte minden évben tanulóink 90-100%-át felvették azt általuk megjelölt 1. vagy 2. helyre. A felvételi eredményeink az országos átlaggal általában megegyeznek. Az országos matematika és szövegértési kompetencia felmérésben iskolánk eredményei kategóriánkban szinte minden alkalommal átlag felettiek. A tavalyi évben iskolánk minden évfolyamon megelőzte a városi iskolák átlagát, sőt három esetben magasan az országos átlagot is.

A törvényi előírásoknak megfelelően 16 óráig napközis tanulószobás foglalkozásokat és szabadon választható szakköröket tartunk tanulóinknak, 17 óráig pedig felügyeletet biztosítunk. A 16 óra előtti foglalkozásokról mentesítés kérhető az intézményvezetőtől. Évek óta alsóban osztályonként szervezzük a napközis foglalkozásokat.

A tanórán kívüli programok, foglalkozások széles választékát kínáljuk tanulóinknak, amelyet részben igényektől függően tudunk tovább működtetni. Idén a tömegsport mellett énekkar, furulya, ügyes kezek, internet, logika, rajz, főzési alapismeretek, és az angol szakkörre volt elegendő jelentkező. A Hermann Ottó zeneiskola pedagógusa szülői igényre játékos szolfézs oktatást tart helyben az első és második osztályosoknak.

A nemzeti ünnepek méltó megünneplése mellett már évek óta hagyomány az akadályverseny a Pentelei Parkerdőben, az egészségnap, a mikulás ünnepség, a karácsonyi megemlékezés, a farsangi bál, a ki mit tud? és a sportnapunk, üzemlátogatások. Nyílt napot, fordított napot minden évben tavasszal tartunk, a gyermeknapot is egész napos program keretében ünnepeljük meg. Évente megemlékezünk a nemzeti ünnepeken kívül a magyar nyelv, a kultúra, a költészet és a madarak fák napjáról. Bekapcsolódunk több országos kezdeményezésbe, mint például a happy-hét, különböző témahetek programjába, mint például a pénzügyi tudatosság, digitális témahét vagy a fenntarthatóság. A nyári tábort az elmúlt években az igényeknek megfelelően napközis tábor formájában valósítottuk meg. Erdei iskolát az előző években szerveztünk gyermekeinknek, többször pályázati támogatással. 2003-ban indítottuk el új, hagyományőrző céllal az egészségnapunkat, ahol az egészséges életvitellel nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is megismerkedhetnek tanulóink. Iskolánkban a tanév végén májusban vagy júniusban szervezzük az iskolai szintű tanulmányi kirándulást. Elnyertük a Boldog iskola címet, amelynek keretében havonta tartunk boldogságórákat. Az Ökoiskola címet szintén 2015-től birtokoljuk. 2018-tól a Menő Menza nyertes alapítványi pályázatunk keretében sokszínű egészséges táplálkozást népszerűsítő programokat szervezünk, mint például kóstoltatás, tankert, kirándulások, dietetikai tanácsadás, egészséges ételkészítés. Tanulás-tanítása foglalkozásokat vezettünk be, amely segítségével megkönnyítjük a tananyag elsajátítását az iskolában és otthon egyaránt. Az otthoni tanulást segítjük hatékony tanulási módszerek megismertetésével, gyakorlásával.

Évek óta iskolánkban is jól működik az iskolagyümölcs és az iskolatej program. Ebben a tanévben heti négy alkalommal egy-egy szem gyümölcsöt vagy gyümölcslevet kapnak 1-6. osztályos gyermekeink. Az iskolatej programunkba 1-8. osztályig minden tejet igénylő diákunk bekapcsolódhat, akik egy nap kivételével naponta iskolatejet vagy tejterméket ihatnak.

2000 augusztusában megalakult az „Úrhidai Tanulókért és Iskoláért” közhasznú alapítványunk. 2003-tól a személyi jövedelemadó 1%-át tudjuk fogadni. Adószámunk melyre a felajánlásokat szeretettel várjuk: 18490987-1-07. Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-át a mi alapítványunknak ajánlják vagy ajánlották fel! Az összeget a pedagógusok és szülők javaslata alapján a kuratórium döntése szerint használjuk fel. Alapítványunk minden évben támogatja a tanév végi kirándulást.

Intézményünk email címe urhidaiskola@gmail.com, melyen érdeklődés esetén szívesen adunk további információkat. Weboldalunk urhidaiskola.hu, melyen iskolánk mindennapjairól is tájékozódhatnak a facebook oldalunkon kívül.